Meniu Limba
Navigati
in voie
Alege limba

Prelucrarea datelor

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

MARITIME REPAIR SRL, cu sediul în Constanța, strada Sarmizegetusa, nr.42, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul recrutării de personal.
Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de recrutare de personal în domeniul maritim.

MARITIME REPAIR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reşedinţa, serie şi număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor de muncă.
Aveţi obligaţia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.
MARITIME REPAIR respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale și terților implicați în procesul derulării contractelor de muncă. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în vederea derulării contractului de muncă.
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:

• dreptul de acces;
• de intervenţie asupra datelor;
• dreptul de opoziție;
• dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
• dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către MARITIME REPAIR a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la MARITIME REPAIR SRL sau prin email la adresa: dataprotection@interdata.ro

Pentru informaţii suplimentare vizitați: www.maritimerepair.ro

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

Dreptul de a fi informat
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, MARITIME REPAIR este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
– scopul în care se face prelucrarea datelor;
– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
– existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
Pe pagina de internet a MARITIME REPAIR – www.maritimerepair.ro – este postată Politica de confidenţialitate;
Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimţământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la MARITIME REPAIR (în calitate de operator), la cerere şi în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de acesta.
MARITIME REPAIR este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
– informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
– comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
– informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
– informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
– informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.
Note:
(1) Persoana vizată poate solicita de la MARITIME REPAIR informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la sediul societăţii. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(2) MARITIME REPAIR este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Dreptul de intervenție asupra datelor
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
– după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

Dreptul de opoziție
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.
Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situaţii:
– decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
– decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

CONSTIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE RECRUTARE

1. Abstract
Societatea MARITIME REPAIR împreună cu societățile asociate garanteaza protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate de către noi în scopul activității de recrutare de personal, în acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de MARITIME REPAIR împreună cu societățile asociate constă în activități sau ansamblu de activități și procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, dar fără a fi limitat la acestea: colectarea, înregistrarea în baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicații specifice, actualizarea, utilizarea, transmiterea către terți, diseminare, combinarea, blocarea sau ștergerea definitivă a datelor respective.
MARITIME REPAIR împreună cu societățile asociate nu solicită categorii speciale de date personale, însă în măsura în care acestea sunt furnizate in mod voluntar, sau sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată, aceste date vor fi tratate și prelucrate în deplin accord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2. Datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor personale
MARITIME REPAIR – SRL
Str. Sarmizegetusa nr. 42, Constanța
Telefon: 0241-484 899,
Email: office@maritimerepair.ro
Web site: www.maritimerepair.ro

Responsabilul de protecția datelor pentru MARITIME REPAIR:

Cristian Dumbravă
dataprotection@interdata.ro

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Societatea MARITIME REPAIR prelucrează datele dumneavoastră personale în mod legal, cu transparență și cu obiectivul de a vă asigura o protecție maximă, respectând întocmai prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016, articolul 6, aliniatul 1, litera (a), și articolul 9, aliniatul 2, litera (a) și litera (e).

4. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vizate și prelucrate de către MARITIME REPAIR sunt:
• Nume și prenume;
• Adresa de domiciliu;
• Cod Numeric Personal (CNP);
• Serie și numar carte de identitate;
• Numar de telefon personal;
• Adresa de email personal;
• Diplome de studii;
• CV-ul persoanei vizate.

5. Transferul datelor cu caracter personal vizate
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și utilizate exclusiv de MARITIME REPAIR împreună cu societățile asociate.

6. Perioada stocării datelor cu caracter personal vizate
Datele cu caracter personal vizate vor fi stocate până când persoana vizată va cere expres ștergerea acestora printr-o cerere scrisă către dataprotection@interdata.ro.

7. Drepturile dumneavoastră
În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 aveți următoarele drepturi:

• Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la MARITIME REPAIR RECRUITMENT la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;

• Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor care nu este conformă legii, în special a datelor incomplete și inexacte;

• Dreptul de opoziție:

– Dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți;

– Dreptul la portabilitatea datelor;

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;

– Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de REGULAMENTUL UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care v-au fost încălcate;

– Dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

– În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile menționate puteți înainta o cerere scrisă către dataprotection@interdata.ro.

– Oricare dintre drepturile menționate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a vă adresa justiției la instanțele competente și/sau a dreptului de a înainta o plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).